Restauratiebestek
.nl

Keuzes met Restauratieladder

Voor het maken van een goed bestek is het essentieel om te weten wat de opdrachtgever voor ogen staat. De restauratieladder, het keuze-model voor opdrachtgevers en bestekschrijvers, helpt daarbij en vormt daarom de basis voor het Restauratiebestek.

De restauratieladder bevat een hiërarchie: een bepaalde regel heeft (althans uit oogpunt van onderhoud en restaureren) steeds de voorkeur boven de regel die er onder staat. De opdrachtgever (c.q. de bestekschrijver) kan in iedere bestekparagraaf bepalen welke restauratiecategorie (dus welke stap op de restauratieladder) van toepassing is voor het te beschrijven onderdeel.

De restauratieladder bevat alleen een redeneervolgorde: welke keuze voor het uit te voeren werk gemaakt wordt, hangt af van de fysieke samenhang, de historische waardenstelling van het betreffende bouwdeel en het beoogde gebruik.

1. Conserveren/onderhoud 
2. Repareren 
3. Vernieuwena. Kopiëren
b. Imiteren
c. Verbeteren

Tabel: Restauratieladder (hiërarchie van restauratiecategorieën)

Voorbeelden van het toepassen van de restauratieladder

Kijk in de blokken hieronder voor voorbeelden van het toepassen van de restauratieladder.

Restauratieladder in de basisstructuur van het Restauratiebestek

De verschillende treden van de restauratieladder komen terug in de basisstructuur van het Restauratiebestek.
Dat ziet er als volgt uit:

 STABU indelingOmschrijvingIndeling Restauratieladder
xx.20Bestaand werk  
xx.21.yyDemonteren/verwijderen bestaand werkDemonteren t.b.v. hergebruik/opslag, merken, (nader) onderzoek, bescherming, documenteren 
xx.22.yyReinigen bestaand werkReinigen1. Conserveren
xx.23.yyVoorbehandelen ondergrondImpregneren, isoleren, fixeren, drogen, bevochtigen 
xx.24.yyInjecteren bestaandInjecteren 
xx.25.yyHerstellen bestaand werkHerstellen/reparatie/permanente bescherming/aansluiting/aanheling2. Repareren
xx.26.yyAanpassen bestaand werkWijziging detail, reconstructie/aanvulling3a. Kopiëren
3b. Imiteren
3c. Verbeteren
xx.27.yyHerplaatsen bestaand werkHerleggen/herplaatsen 
xx.28.yyNabehandelen/onderhoud/oppervlaktebehandelingAfdekken, bevochtigen, patineren bestaand werk, schoonmaken, naspoelen, periodieke werkzaamheden, onderhoud bestaand werk, oppervlaktebehandelingen, nabehandelingen 

Tabel: De plaatsing van de restauratieladder binnen de basisbestekstructuur

Het volledig reconstrueren van monumentale onderdelen valt onder ‘nieuw werk’ en wordt als vanouds opgebouwd binnen de beschikbare STABU paragrafen voor nieuw werk, waarbij de bestekschrijver bij het van toepassing verklaren van een uitvoeringsrichtlijn minimaal dient aan te geven welke stap van de restauratieladder van toepassing is.

Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU